Formació 1: Introducció a l’avaluació de polítiques i programes

Imparteix: Ivàlua

En aquest seminari introductori es defineix què vol dir avaluar una intervenció i les diferents tipologies d’avaluacions existents, així com els principals avantatges que comporta dur a terme una avaluació. En la segona part del seminari, es treballa en grups un cas pràctic amb l’objectiu de consolidar els aspectes teòrics prèviament introduïts.

  • Què és l’avaluació i per a què pot servir?
  • Com iniciar una avaluació: oportunitat i viabilitat.
  • Tipus d’avaluacions: necessitats, disseny, implementació, impacte i eficiència