Susana Ferrer

Fotografia ponent Susana Ferrer
Càrrec: 
Advocada

Màster en Estudis Jurídics Avançats en l'especialitat de Dret Públic per la Universitat de Barcelona. Tesina per als estudis de Doctorat sobre "Òrgans Administratius col·legiats de resolució de conflictes: el Jurat d'Expropiacions de Catalunya, el Tribunal Català de Contractes del sector públic i la Junta de Finances de Catalunya".

Adjunta al Cap de l'Assessoria Jurídica de la Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya (període 2001 a 2004) amb funcions consultives destinades a assessorar la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

Sòcia del despatx Coronas Advocats del qual és membre des de l'any 2004. Realitza funcions consultives (assessorament, elaboració d'informes) i contencioses (negociació, procediments administratius i jurisdiccionals), amb especial dedicació en l'ordre jurisdiccional civil i contenciós administratiu.

Vicepresidenta de la Secció de Dret Civil de l'ICAB per la qual realitza cursos de formació i ponències relacionades amb tots els àmbits del dret civil català, entre ells els drets reals. Ponent del Curs de Dret Patrimonial de l'ICAB. Ponent del Curs de Propietat horitzontal i arrendaments de l'ICAB. Ponent en les sessions organitzades per l'ICAB sobre el Projecte del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya relatiu a obligacions i contractes.