Lourdes Borrell

Fotografia Lourdes Borrell
Càrrec: 
Responsable Àrea Social
Organització: 
Fundació Hàbitat3

Responsable de l'Àrea Social de la Fundació Hàbitat 3, entitat per la defensa de l'habitatge per a la inclusió social.